REGULAMIN KRYTEJ PŁYWALNI „AQUA OSTRÓDA”

1. Regulamin Krytej Pływalni, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady i tryb korzystania z obiektu i jego urządzeń oraz przyległego terenu przy ul. Jana Pawła II 9 A, zwanego dalej „Pływalnią”.

2. Korzystanie z Pływalni oznacza akceptację Regulaminu i zobowiązuje do jego przestrzegania.

3. Pływalnia jest obiektem użyteczności publicznej, stanowiącym własność Miasta Ostróda.

4. Administratorem Pływalni jest PWiK Ostróda sp. z o. o., Tyrowo 104, 14- 100 Ostróda, zwany dalej „Administratorem”.

5. Pływalnia jest czynna przez cały rok, z wyłączeniem przerw technicznych i świątecznych.

6. Administrator zobowiązany jest do ustalenia i wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych godzin funkcjonowania Pływalni.

7. Na terenie części płatnej Pływalni mogą przebywać osoby posiadające elektroniczny pasek. Osobom wchodzącym w celu przebrania dziecka uczestniczącego w zajęciach zorganizowanych przysługuje 10 minutowy, bezpłatny czas przebywania w szatni. Po jego przekroczeniu czas bezpłatny przepada i klienci ponoszą opłatę zgodną z cennikiem Pływalni.

8. Osoby korzystające z obiektu powinny opuścić Pływalnię 15 minut przed zamknięciem.

9. Klienci Pływalni przed wejściem do części płatnej otrzymują pasek z kluczem elektronicznym do szafki, na podstawie którego elektroniczny system wejść i wyjść rozliczy koszty pobytu.

10. Czas pobytu na Pływalni ustalony jest przez klienta samodzielnie i liczony od momentu rejestracji elektronicznego paska do chwili jego rozliczenia w kasie Pływalni.

11. Odzież wierzchnią i buty należy pozostawić w szatni w holu Pływalni. Administrator nie odpowiada za pozostawione rzeczy.

12. Klienci zobowiązani są do zmiany obuwia na klapki basenowe w holu Pływalni oraz korzystania z szafek odzieżowych i depozytowych.

13. Przed wyjściem z szatni należy sprawdzić, czy szafka została zamknięta. Za rzeczy pozostawione w szafkach otwartych lub nieprawidłowo zamkniętych oraz pozostawione na terenie hali basenowej, Administrator Pływalni nie ponosi odpowiedzialności.

14. Za wartościowe przedmioty pozostawione poza szafkami depozytowymi, Administrator nie ponosi odpowiedzialności.

15. Na Pływalni obowiązuje noszenie stroju kąpielowego. Zabroniona jest kąpiel w bieliźnie, szortach luźnych lub z kieszeniami oraz rozpuszczonych włosach. Zaleca się używanie czepka.

16. Z obiektu nie wolno korzystać osobom:

- nietrzeźwym lub będących pod wpływem środków odurzających,

- z chorobami układu oddechowego,

- uczulonym na środki odkażające wodę,

- z chorobami skóry,

- z otwartymi ranami,

- chorym na choroby zakaźne.

17. Każda osoba przed wejściem do hali basenowej zobowiązana jest do umycia ciała pod natryskiem z użyciem środka myjącego oraz przejścia przez brodzik ze środkiem dezynfekującym stopy. Ratownik lub pracownik obsługi ma prawo zakazać wejścia do wody osobie, która nie zastosowała się do postanowienia tego punktu. Zabrania się biegania w szatni i w pomieszczeniach z natryskami.

18. Dzieci i osoby dorosłe wymagające pieluch, obowiązują pieluchy jednorazowe przeznaczone do kąpieli.

19. Dzieci do 12 roku życia mogą przebywać na pływalni wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej. Osoby te, ponoszą pełną odpowiedzialność za powierzone ich opiece dzieci oraz odpowiadają za wszelkie szkody przez nie wyrządzone. W celu ustalenia faktycznego wieku dziecka i opiekuna, pracownicy obsługi obiektu mogą żądać dokumentów potwierdzających wiek.

20. Organizator imprez i zawodów ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo i porządek przez cały czas przebywania uczestników w obiekcie.

21. Służby organizatora powinny posiadać wydane przez niego identyfikatory, określające sprawowaną funkcję na Pływalni. Do służb tych zalicza się:

- służby organizacyjne,

- służby techniczne,

- służby medyczne,

- służby ratownicze,

- służby porządkowe, w tym pracownicy agencji ochrony lub mienia.

22. Na Pływalni zabrania się:

a) fotografowania, zapisu wizji i dźwięku; używania telefonów komórkowych i innych urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk,

b) spożywania alkoholu, środków odurzających oraz wchodzenia na teren obiektu w stanie wskazującym na ich spożycie,

c) palenia tytoniu,

d) zanieczyszczania wody, zaśmiecania terenu obiektu,

e) wprowadzania zwierząt do obiektu,

f) niszczenia urządzeń lub wyposażenia Pływalni,

g) używania prywatnych suszarek do włosów,

h) żucia gumy,

i) utrudniania pływania innym osobom,

j) pływania w okularach codziennego użytku,

k) załatwiania potrzeb fizjologicznych w wodzie,

l) wnoszenia ostrych przedmiotów.

23. Wszystkie osoby korzystające z Pływalni zobowiązane są do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom dyżurujących Ratowników i innych przedstawicieli Administratora.

24. Na polecenie Ratownika lub alarmowy sygnał dźwiękowy osoby przebywające w nieckach basenowych powinny natychmiast wyjść z wody.

25. Osoby korzystające z Pływalni są zobowiązane do zachowania porządku, czystości i spokoju.

26. Zabrania się skakania do wody.

27. W celu zachowania porządku i zasad bezpieczeństwa na hali basenowej zabrania się biegania, wpychania do wody innych osób, wchodzenia na balustrady i inne elementy konstrukcyjne, używania sprzętu ratunkowego do niewłaściwych celów, a także konsumpcji produktów żywnościowych, wrzucania do wody jakichkolwiek rzeczy.

28. Osoby odpowiedzialne za zanieczyszczenie wody, a także za zniszczenie lub uszkodzenie mienia ponoszą odpowiedzialność prawną i materialną za wyrządzone szkody.

29. Klienci, którzy łamią niniejszy Regulamin będą wypraszani z Pływalni bez zwrotu kosztów wykupionego biletu. W przypadku powtarzających się sytuacji Administrator może wydać decyzję o niewpuszczaniu danej osoby na teren obiektu.

30. Za zanieczyszczenie wody w poszczególnych nieckach Administrator ustalił opłaty i wskazał je w cenniku Pływalni.

31. Osoby, które zauważą usterki urządzeń, bądź inne nieprawidłowości związane z nieprzestrzeganiem Regulaminu powinny niezwłocznie poinformować Ratownika lub Administratora.

32. W przypadku kradzieży mającej miejsce w obiekcie, Administrator ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Policję.

33. Wszystkie wejścia i wyjścia oraz drogi ewakuacyjne na terenie pływalni muszą być wolne i przejezdne.

34. Na torach basenu sportowego obowiązuje ruch prawostronny oraz zakaz pływania w poprzek basenu.

35. Zajęcia grup zorganizowanych odbywają się według harmonogramu ustalonego z Administratorem.

36. Zajęcia grupowe mogą odbywać się tylko w obecności nauczyciela, trenera lub instruktora odpowiedzialnego za bezpieczeństwo grupy.

37. Opiekunowi grupy zorganizowanej przysługuje wstęp wolny na czas pobytu grupy w obiekcie, pod warunkiem nie korzystania z atrakcji Pływalni. Przez grupę zorganizowaną rozumie się zespół osób kąpiących się nie przekraczający 15 osób pod opieką jednego nauczyciela, trenera lub instruktora lub innej uprawnionej osoby prowadzącej zajęcia.

38. Prowadzenie odpłatnych zajęć nauki pływania, doskonalenia pływania oraz innych zajęć ruchowych w wodzie przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą wymaga zgody Administratora i zawarcie umowy określającej zasady prowadzenia zajęć.

39. Administrator może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień zakazać korzystania z Pływalni.

40. Administrator pobiera opłatę za zgubiony elektroniczny pasek do szafki lub stwierdzone zniszczenie.

41. Administrator zastrzega sobie możliwość rezerwacji całej Pływalni, niecki sportowej, rezerwacji torów lub odwołania zaplanowanych zajęć bez podania przyczyny.

42. Punkt sanitarny znajduje się w dyżurce Ratowników.

43. Obiekt Pływalni jest monitorowany. Administratorem danych osobowych jest PWiK Ostróda sp. z o. o.